CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG: HỘI VIÊN  HÀ NGỌC KỲ DUYÊN – CURVES TÔ HIẾN THÀNH

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG: HỘI VIÊN HÀ NGỌC KỲ DUYÊN – CURVES TÔ HIẾN THÀNH

“𝑲𝒉𝒊 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒍𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏, 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒕𝒉𝒐𝒂̉𝒊 𝒎𝒂́𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒕𝒊𝒏h 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒉𝒐̛𝒏 𝒗𝒂̀ đ𝒆𝒎 𝒍𝒂̣𝒊 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒍𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒂𝒐 𝒉𝒐̛𝒏.” Đến Curves, bạn không chỉ tập luyện mà còn được tham gia các hoạt động vui để không những có sức khỏe về thể...
CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG: HỘI VIÊN NGUYỄN VÕ PHƯƠNG THẢO – CURVES NGUYỄN VĂN TRỖI

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG: HỘI VIÊN NGUYỄN VÕ PHƯƠNG THẢO – CURVES NGUYỄN VĂN TRỖI

𝐕𝐨̛́𝐢 𝟏 𝐧𝐚̆𝐦 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢̀???𝟏 𝐧𝐚̆𝐦 𝐬𝐚𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐫𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨???𝔹𝕒̆́𝕥 đ𝕒̂̀𝕦 𝕟𝕙𝕖́ !  𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒕𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 đ𝒐́ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑸𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝑻𝒂̂𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒂𝒖 đ𝒐́ 𝒍𝒂̀ 𝑯𝒂̀𝒏𝒉 Đ𝒐̣̂𝒏𝒈! 𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑡𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑎̣𝑐ℎ...
CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG: HỘI VIÊN NGUYỄN THỊ MỸ VÂN – CURVES HỒ TÙNG MẬU

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG: HỘI VIÊN NGUYỄN THỊ MỸ VÂN – CURVES HỒ TÙNG MẬU

𝑳𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊 4.0, 𝒕𝒉𝒊̀ đ𝒂̂𝒖 𝒄𝒐́ 𝒄𝒉𝒊̣ 𝒆𝒎 𝒏𝒂̀𝒐 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒎𝒂̣̂𝒑 𝒖́ 𝒉𝒂𝒚 𝒄𝒉𝒂̉𝒚 𝒙𝒆̣̂, đ𝒂̃ 𝒗𝒂̣̂𝒚 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒙𝒂̂́𝒖 đ𝒂̂𝒖 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈? Sau đây Curves xin giới thiệu một câu chuyện thành công của chị hội viên:...
CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG: HỘI VIÊN VŨ THỊ NGỌC TUYẾT – CURVES TÔ HIẾN THÀNH

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG: HỘI VIÊN VŨ THỊ NGỌC TUYẾT – CURVES TÔ HIẾN THÀNH

ℕ𝕙ữ𝕟𝕘 đ𝕚ề𝕦 𝕥ố𝕥 đẹ𝕡 đế𝕟 𝕧ớ𝕚 𝕒𝕚 𝕥𝕚𝕟 𝕥ưở𝕟𝕘, 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 đ𝕚ề𝕦 𝕥ố𝕥 𝕙ơ𝕟 đế𝕟 𝕧ớ𝕚 𝕒𝕚 𝕜𝕚ê𝕟 𝕟𝕙ẫ𝕟Và… 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 đ𝕚ề𝕦 𝕥ố𝕥 𝕟𝕙ấ𝕥 𝕔𝕙ỉ đế𝕟 𝕧ớ𝕚 𝕟𝕘ườ𝕚 𝕜𝕙ô𝕟𝕘 𝕓ỏ 𝕔𝕦ộ𝕔.Và đây cũng là 1 trong những thành viên của “team 10h30”  Cảm ơn chị VŨ THỊ NGỌC TUYẾT đã tin tưởng để Curves đồng hành...