Đ𝒂̂𝒚 𝒍𝒂̀ 1 𝒄𝒂̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒅𝒂̀𝒊

𝑪𝒂̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒄𝒂̂𝒏 đ𝒂̃ 𝒙𝒂̉𝒚 𝒓𝒂 𝒄𝒂́𝒄𝒉 đ𝒂̂𝒚 𝒉𝒐̛𝒏 1 𝒏𝒂̆𝒎, 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒃𝒂̂𝒚 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒎𝒐̛́𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒍𝒆̂𝒏 𝒔𝒐́𝒏𝒈. 𝑳𝒚́ 𝒅𝒐 đ𝒐̛𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒏 𝒗𝒊̀:

𝑮𝒊𝒂̉𝒎 𝒄𝒂̂𝒏 𝒙𝒐𝒏𝒈 => 𝑩𝒂̂̀𝒖 => Đ𝒆̉ => 𝑻𝒂̣̂𝒑 𝒍𝒂̣𝒊 => 𝑮𝒊𝒂̉𝒎 𝒄𝒂̂𝒏 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑

1 𝒗𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̀𝒏 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒏𝒐̂́𝒊, 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 đ𝒂̂𝒚 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̛̉𝒊 đ𝒂̂̀𝒖 1/2 𝒎𝒖̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒆̣ 𝒃𝒊̉𝒎 𝑴𝒂𝒊 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑳𝒊𝒆̂̃𝒖 𝒕𝒉𝒐̂𝒊 𝒏𝒆̀. 𝑪𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒊̣ 𝒆𝒎 𝒉𝒂̃𝒚 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒄𝒐̂̉ 𝒗𝒖̃ 𝒎𝒆̣ 𝒃𝒊̉𝒎 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒖̣𝒄 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 5𝒌𝒈 𝒏𝒖̛̃𝒂 𝒏𝒉𝒆́!

CURVES – CLB THỂ DỤC 30 PHÚT DÀNH CHO PHỤ NỮ
Hệ thống CLB Curves: https://curvesvietnam.com.vn/he-thong-clb để đặt lịch hẹn tham quan câu lạc bộ và phân tích vóc dáng cơ thể miễn phí.