𝐂𝐔𝐑𝐕𝐄𝐓𝐓𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟎 !!!  𝑵𝒈𝒐̂𝒊 𝑺𝒂𝒐 𝑻𝒐𝒂̉ 𝑺𝒂́𝒏𝒈

𝐂𝐔𝐑𝐕𝐄𝐓𝐓𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟎 !!! 𝑵𝒈𝒐̂𝒊 𝑺𝒂𝒐 𝑻𝒐𝒂̉ 𝑺𝒂́𝒏𝒈

Chung kết toàn quốc Curvette 2020 đã khép lại với kết quả hoàn toàn xứng đáng khi 3 ngôi vị cao nhất đã tìm thấy được chủ nhân của mình. 𝐂𝐔𝐑𝐕𝐄𝐓𝐓𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟎 !!! 𝑵𝒈𝒐̂𝒊 𝑺𝒂𝒐 𝑻𝒐𝒂̉ 𝑺𝒂́𝒏𝒈 Đ𝒂̣𝒊 𝑺𝒖̛́ 𝑪𝒖𝒓𝒗𝒆𝒔 2020 đã thuộc về Hội viên: chị HOÀNG THỊ THU TRANG – CURVES BẮC NINHVới...