𝐕𝐨̛́𝐢 𝟏 𝐧𝐚̆𝐦 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢̀???𝟏 𝐧𝐚̆𝐦 𝐬𝐚𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐫𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨???𝔹𝕒̆́𝕥 đ𝕒̂̀𝕦 𝕟𝕙𝕖́ !

 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒕𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 đ𝒐́ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑸𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝑻𝒂̂𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒂𝒖 đ𝒐́ 𝒍𝒂̀ 𝑯𝒂̀𝒏𝒉 Đ𝒐̣̂𝒏𝒈!

𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑡𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑎̣𝑐ℎ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎́𝑡, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛𝑜́ 1 𝑚𝑖̀𝑛ℎ! 𝑁𝑒̂́𝑢 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑜́ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑣𝑎̀ đ𝑒𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑢́𝑐 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑚𝑎̀ đ𝑎̃ 𝑜̛̉ Đ𝑖̉𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑎̣𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑇𝑢̛̣ 𝑇𝑖𝑛 𝑟𝑜̂̀𝑖!!

𝑯𝒂̃𝒚 𝒍𝒂̣̂𝒕 𝒍𝒂̣𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 đ𝒆̂̉ đ𝒐̣𝒄 1 𝒗𝒂̀𝒊 𝒃𝒂̀𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒃𝒂̀𝒊 𝒏𝒂̀𝒚 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝑷𝒂𝒈𝒆 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊. Đ𝐞̂̉ 𝐂𝐋𝐁 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐋𝐁 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚!

CURVES – CLB THỂ DỤC 30 PHÚT DÀNH CHO PHỤ NỮ
Hệ thống CLB Curves: https://curvesvietnam.com.vn/he-thong-clb để đặt lịch hẹn tham quan câu lạc bộ và phân tích vóc dáng cơ thể miễn phí.